Restaurant Waiteress near by Manama

Chola Restaurant

Bahrain - Manama